اخبار مهم
اطلاعیه ها و همایش ها
 • کارگاه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن در استان کارگاه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن در استان
 • پایش پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان شهید صیادشیرازی گرگان
 • برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت تامین منابع مالی در دانشگاه
 • آموزش بیماریهای واگیر وغیرواگیردرمراوه تپه
 • وضعیت پسماندها در بیمارستان شهداء بندرگز بررسی شد
 • هماهنگی با کارشناس کودکان اداره بهزیستی در خصوص خدمات کودکان برگزار گردید.
 • اعزام کلینیک سیار دندانپزشکی به مناطق محروم گنبد
 • کارگاه آموزشی خودمراقبتی در علی آبادکتول
 • جلسه باز اموزی جهت مراقبین سلامت در کردکوی
 • گزارش بازدید از حقوق شهروندی توسط مرکزبهداشت گرگان
رویدادها
 • کارگاه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن در استان
 • پایش پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان شهید صیادشیرازی گرگان
 • برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت تامین منابع مالی در دانشگاه
 • آموزش بیماریهای واگیر وغیرواگیردرمراوه تپه
 • وضعیت پسماندها در بیمارستان شهداء بندرگز بررسی شد
 • هماهنگی با کارشناس کودکان اداره بهزیستی در خصوص خدمات کودکان برگزار گردید.
 • اعزام کلینیک سیار دندانپزشکی به مناطق محروم گنبد
 • کارگاه آموزشی خودمراقبتی در علی آبادکتول
 • جلسه باز اموزی جهت مراقبین سلامت در کردکوی
 • گزارش بازدید از حقوق شهروندی توسط مرکزبهداشت گرگان
ویژه ها
 • کارگاه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن در استان
 • پایش پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان شهید صیادشیرازی گرگان
 • برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت تامین منابع مالی در دانشگاه
 • آموزش بیماریهای واگیر وغیرواگیردرمراوه تپه
 • وضعیت پسماندها در بیمارستان شهداء بندرگز بررسی شد
 • هماهنگی با کارشناس کودکان اداره بهزیستی در خصوص خدمات کودکان برگزار گردید.
 • اعزام کلینیک سیار دندانپزشکی به مناطق محروم گنبد
 • کارگاه آموزشی خودمراقبتی در علی آبادکتول
 • جلسه باز اموزی جهت مراقبین سلامت در کردکوی
 • گزارش بازدید از حقوق شهروندی توسط مرکزبهداشت گرگان
دسترسی سریع

Home | About | Team | Jobs | Contact Us | Portfolio | Blog

تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی گلستان محفوظ است